• Fotografie i prezentacja

 • Tablice pamiątkowe – Rozbudowa infrastruktury

 • Konkurs 2/2019

  10 czerwca, 2019 12:19

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko podinspektor ds. BHP  i administracji

   

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. BHP i  administracji

   

  1. Nazwa i adres jednostki:
  • GEOPARK KIELCE  ul.Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Podinspektor ds. BHP i administracji

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  1. Prowadzenie dokumentacji i  spraw  BHP w zakresie: badania okresowe pracowników, profilaktyka zapobiegawcza, odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników Geoparku stosownie do przepisów, instrukcji, regulaminów dotyczących BHP,
  2. Prowadzenie rejestrów, kart ewidencji środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia,
  3. Bieżące informowanie pracodawcy o rozwiązaniach techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. Udział w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego,
  5. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
  6. Obsługa urządzeń biurowych oraz podstawowych programów komputerowych,
  7. Współpraca z pracownikami Geoparku Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Geoedukacji, w zakresie obiegu dokumentów,
  8. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p.poż. ,
  9. Odpowiedzialność za powierzone mienie (zgodnie z przepisami Kodeksu pracy) znajdujące się w pomieszczeniach Centrum Geoedukacji i sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem wyposażenia,
  10. Prawidłowe wykonywania poleceń Dyrektora Geoparku Kielce oraz Kierownika Centrum Geoedukacji,
  11. Współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce,
  12. Inne prace zlecone przez Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji.

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe podyplomowe o specjalności BHP

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie,
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • minimum 2-letni staż pracy w administracji samorządowej ,
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office).

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, przepisach BHP, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
  • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie BHP,
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  • samodzielność, dokładność i rzetelność

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:
  • Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 21.06.2019r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   

  Geopark Kielce ul.Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce                                                                                         

   

  Dodatkowe  informacje:

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl


  Ogłoszenie o naborze

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Kluzula dane do rekrutacji

  Oswiadczenia

  Informacja o wynikach naboru

 • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Przystosowanie do potrzeb prowadzenia punktu handlowo –gastronomicznego (z uwzględnieniem toalet ogólnodostępnych) zrealizowanej w stanie surowym otwartym części budynku A na obszarze części południowej ogrodu botanicznego w Kielcach.

 • Konkurs 1/2019

  10 maja, 2019 10:51

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektor ds. promocji

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. promocji

   

  1. Nazwa i adres jednostki:
  • GEOPARK KIELCE, ul. Daleszycka 21 ; 25-202 Kielce

   

  1. Stanowisko: Inspektor ds. promocji – pełny etat

   

  1. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  • tworzenie i aktualizacja informacji promocyjnych na strony internetowe oraz profile facebook Geoparku Kielce
  • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych
  • udział w wydarzeniach promocyjnych Geoparku Kielce, w tym Centrum Geoedukacji,
  • obsługa grup zorganizowanych i turystów indywidualnych w Centrum Geoedukacji
  • tworzenie materiałów promocyjnych dotyczących działalności Centrum i Geoparku Kielce
  • przygotowanie, realizacji i ewaluacja projektów związanych z promocją Geoparku Kielce, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Geoedukacji
  • aktualizacja danych dotyczących Centrum Geoedukacji na stronie Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego,
  • współpraca przy prowadzeniu kampanii promocyjnych Centrum Geoedukacji na portach społecznościowych,
  • udział we współpracy Centrum z innymi jednostkami i organizacjami, w zakresie projektów i inicjatyw związanych z geoturystyką i edukacja geologiczną,
  • wsparcie merytoryczne i logistyczne przy tworzeniu i wdrażaniu projektów geoturystycznych
  • współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
  • odpowiedzialność za powierzone mienie
  • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  • inne prace zlecone przez Kierownika Centrum Geoedukacji oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

   

  1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe ukierunkowane na turystykę

   

  1. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  • obywatelstwo polskie
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
  • minimum 2-letni staż pracy na stanowisku związanym z promocją w branży turystycznej
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office)

   

  1. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
  • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie obsługi klienta w branży turystycznej
  • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji i ewaluacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR lub EFS
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy
   w zespole
  • samodzielność, dokładność i rzetelność

   

  1. Miejsce wykonywania pracy:
  • Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

   

  1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

   

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

   

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 24.05.2019r.
  w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21; 25-202 Kielce                                                                                 

   

  Dodatkowe  informacje:

  1.Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  2.W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Geoparku Kielce , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%..

   

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

   

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl


  Załączniki:


  Ogłoszenie o naborze

  Oswiadczenia

  kluzula dane do rekrutacji

  Kwestionariusz_kandydata na pracownika

  Informacja o wynikach naboru

   

 • Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce w 2019 roku

x