• Wykonanie zabezpieczenia istniejących przewodów i kabli zasilających dla jaskiń na Kadzielni w Kielcach.

 • Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce

 • Ogłoszenie dot. majątku zużytego 2017.

  Wrzesień 25, 2017 1:06

  Kielce dn. 25.09.2017r

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Geopark Kielce

   

  Dyrektor Geopark Kielce w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

  1. Projektor HP vp6311; nr ew. GEO/XI/15/KMG; szt. 1 2.  Ekspres do kawy AEG EA 120; nr ew. GEO/III/7/KMG;  szt. 1
  2. Drukarka HP Photosmart Pro B9 180; nr ew. GEO.XIV/3/sek; szt. 1
  3. Okulary 3D; nr ew. GEO/XI/114/KMG; szt. 35
  4. Plakaty A0; nr ew. GEO/XI/101/KMG; szt. 13
  5. Postery – format A0 ; nr. ew. GEO/XVII/47/CG.; szt. 11
  6. Koszulki z nadrukiem; nr. ew. GEO/XI/100/KMG.; szt. 50
  7. Tablice – zdjęcia; nr ew. GEO/XVI/51/CG; szt. 30
  8. Czajnik Zelmer Crystal Symbio; nr ew. GEO/III/11/sek.; szt. 1
  9. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XV/28; szt. 1
  10. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/14/OB; szt. 3
  11. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/35/OB; szt. 1
  12. Nożyce do trawy; nr ew. GEO/XV/55; szt. 1

   

  Szczegółów dotyczących oferty udziela Pan  Andrzej Płonka – tel. 41 36 76 800                 (w godz. 7.30-15.30).

  Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Geopark Kielce ul. Daleszycka 21,                                w godz. 7.30-15.30  w terminie do dnia 04.10.2017r.

   

   

  …………………………………………………………………….

  Ogłoszenie dot. majątku zuzytego – 2017r

 • Studium wykonalności – rozbudowa infrastruktury edukacyjnej

 • Konkurs 4/2017

  Marzec 22, 2017 1:10

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. Kadr i Płac

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i płac

  1. Nazwa i adres jednostki:
  GEOPARK KIELCE
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  2. Stanowisko:

  Inspektor ds. kadr i płac – pełny etat

  3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :
  – sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
  – prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, akt osobowych pracowników,
  – przygotowywanie i opracowywanie materiałów do naboru konkursowego pracowników,
  – prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów i praktykantów,
  – sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych oraz naliczania podatków dochodowych,
  – sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do U.S.,
  – sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  – sporządzanie informacji do Urzędu Miasta o wypłaconych wynagrodzeniach,

  4. Kwalifikacje zawodowe:
  – wykształcenie: wyższe, kierunek: preferowany ekonomiczny

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  –  obywatelstwo polskie
  –  udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu – minimum 3 lata  pracy na samodzielnym stanowisku  w zakresie prowadzenia kadr i płac preferowane doświadczenie w  samorządowych jednostkach budżetowych,
  –  spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  – znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym  stanowisku pracy,
  – znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o finansach publicznych,
  – wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  – biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  – mile widziana znajomość programów komputerowych: Symfonia –  moduły: kadry i płace oraz finanse  i księgowość,
  – zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  – samodzielność, dokładność i rzetelność,

  7. Miejsce wykonywania pracy:
  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

  8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

  9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  –  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem  (list motywacyjny),
  –  krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej  (CV),
  –  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  –  kserokopie dokumentów potwierdzających w/w staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  –  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
  –  podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –  podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
  przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –  podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 05.04.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  Dodatkowe  informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym ,  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  7.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl 

  Informacja o wynikach naboru

  Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

  Oświadczenia w wersji .pdf

  Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

 • Konkurs 3/2017

  Marzec 1, 2017 1:44

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. Kadr i Płac

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór ,na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i płac

  1. Nazwa i adres jednostki:
  GEOPARK KIELCE
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  2. Stanowisko: Inspektor ds. kadr i płac – pełny etat

  3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :
  – sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
  – prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, akt osobowych  pracowników,
  – przygotowywanie i opracowywanie materiałów do naboru konkursowego pracowników,
  – prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów i praktykantów,
  – sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych oraz naliczania podatków dochodowych,
  – sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do U.S.,
  – sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  – sporządzanie informacji do Urzędu Miasta o wypłaconych wynagrodzeniach,

  4. Kwalifikacje zawodowe:
  – wykształcenie: wyższe, kierunek: ekonomiczny

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  – obywatelstwo polskie
  – udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu – minimum 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie prowadzenia kadr i płac w samorządowych jednostkach budżetowych,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  – znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  – znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o finansach publicznych,
  – wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  – biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  – mile widziana znajomość programów komputerowych: Symfonia – moduły: kadry i płace oraz finanse i księgowość,
  – zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  – samodzielność, dokładność i rzetelność,
  7. Miejsce wykonywania pracy:
  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

  8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

  9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  – podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  – krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  – kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje ( dyplom
  lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  – kserokopie dokumentów potwierdzających w/w staż pracy ( świadectwa pracy,
  zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego
  zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
  prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
  przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.03.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  Dodatkowe informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl www.geopark-kielce.pl


  Wynik konkursu w wersji.pdf

  Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

  Oświadczenia w wersji .pdf

   

x