• Konkurs 2/2017

  Luty 6, 2017 10:36

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko inspektora ds. administracyjnych

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. administracyjnych

  1. Nazwa i adres jednostki:
  GEOPARK KIELCE
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  2. Stanowisko:
  Inspektor ds. administracyjnych – pełny etat

  3. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:
  –    przygotowywanie projektów oraz sprawdzanie  wymogów formalno-prawnych pism na zlecenie bezpośredniego przełożonego
  –    opracowywanie sprawozdań, raportów i statystyk
  –    zapewnienie sprawnej komunikacji i właściwego obiegu dokumentów
  –    kontaktowanie się i udzielanie informacji interesantom
  –    przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw w zakresie działalności Ogrodu Botanicznego
  –    współpraca z instytucjami zewnętrznymi, służbami Urzędu Miasta w zakresie działań na powyższym stanowisku
  –    organizowanie spotkań i ich obsługa protokolarna
  –    koordynacja spraw pracowniczych i administracyjnych w Ogrodzie Botanicznym
  –    obsługa programu Symfonia Handel wraz z drukarką fiskalną
  –    współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
  –    odpowiedzialność za powierzone mienie
  –    odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  –    inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

  4. Kwalifikacje zawodowe:
  –    wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  –    obywatelstwo polskie
  –    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
  –    minimum 3 letni staż pracy w administracji publicznej lub samorządowej
  –    umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet Office)
  –    znajomość obsługi programu Symfonia Handel
  –    dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej B2

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  –    znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
  –    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  –    wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
  –    biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
  –    zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole
  –    samodzielność, dokładność i rzetelność

  7. Miejsce wykonywania pracy:
  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

  8. Wynagrodzenie:
  zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

  9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:
  –    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  –    krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  –    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  –    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia  o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  –    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka),
  –    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
  –    podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.02.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  Dodatkowe  informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6.    Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, staż, praktyka.
  7.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl  

  Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

  Oświadczenia w wersji .pdf

  Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

  Wynik konkursu w wersji.pdf

 • Konkurs 1/2017

  Luty 6, 2017 10:26

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko podinspektora ds. technicznych i edukacji przyrodniczej

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. technicznych i edukacji przyrodniczej

  1. Nazwa i adres jednostki:
  GEOPARK KIELCE
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  2. Stanowisko:
  Podinspektor ds. technicznych i edukacji przyrodniczej – pełny etat

  3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
  –    pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny, uwzględniająca czynności takie jak: koszenie, przygotowywanie terenów pod nasadzenia, pielenie, prace porządkowe, konserwacyjne itp.;
  –    obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.);
  –    utrzymywanie w dobrym stanie budynków, innych konstrukcji oraz używanego sprzętu i systemów nawadniania;
  –    dbanie o stan techniczny sprzętu w magazynie (pilnowanie terminów przeglądów okresowych, zaopatrywanie w zużywalne materiały eksploatacyjne);
  –    organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych, prelekcji, warsztatów o tematyce przyrodniczej i geobotanicznej w ramach działalności Ogrodu Botanicznego i Centrum Geoedukacji;
  –    obsługa przewodnicka ekspozycji w Centrum Geoedukacji;
  –    przygotowywanie i realizacja projektów i inicjatyw z zakresie edukacji przyrodniczej;
  –    współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce;
  –    odpowiedzialność za powierzone mienie;
  –    odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce.

  4. Kwalifikacje zawodowe:
  –    wykształcenie: na kierunku biologia lub geologia (mile widziana specjalność ochrona przyrody)

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  –    obywatelstwo polskie,
  –    spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
  –    minimum 1,5 roku doświadczenia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka), w pracy edukacyjnej (przewodnickiej) w zakresie nauk przyrodniczych,
  –    umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka itp.)
  –    prawo jazdy kategorii B.

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  –    znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym
  stanowisku pracy,
  –    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym,
  –    wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  –    znajomość zagadnień związanych z przyrodą (ożywioną i nieożywioną) regionu świętokrzyskiego
  –    praktyczna znajomość metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnej edukacji nieformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  –    biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  –    zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  –    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  –    samodzielność, dokładność i rzetelność

  7. Miejsce wykonywania pracy:
  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce/Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

  8. Wynagrodzenie:
  zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

  9.  Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  –    podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  –    krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  –    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  –    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  –    kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa   zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka),
  –    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
  –    podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  –    sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe  wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  –    podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 17.02.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  Dodatkowe  informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1.    O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2.    Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się  w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3.    Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu  a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4.    Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5.    Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6.    Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o działo, staż, praktyka.
  7.    Oferty niewykorzystane w naborze  i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8.    Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl  

  Ogłoszenie z podpisem Dyrektora Geoparku Kielce w wersji .pdf

  Oświadczenia w wersji .pdf

  Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

  Wynik konkursu w wersji.pdf

 • Studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej rozbudowy Ogrodu Botanicznego w Kielcach

 • Zapytania ofertowe

  Luty 1, 2017 9:09
 • Plan zamówień publicznych

 • Konkurs 3/2016

  Październik 12, 2016 11:44

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej


  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej

x