Geopark Geoland Świętokrzyski

30 marca 2018

Geopark ,,Geoland Świętokrzyski’’ obejmuje obszar pięciu gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny i Piekoszów, a jego granice pokrywają się z granicami administracyjnymi wymienionych jednostek samorządu terytorialnego.

Obszar Geoparku o łącznej powierzchni obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzyskich, charakteryzującą się na tle pozostałych otaczających terenów odrębną specyfiką dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu. Unikatowe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo górnicze (liczne pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego i skalnego) sprawiły, że już w 1996 roku znaczna część tego obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy.

Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku ,,Geoland Świętokrzyski’’.

Geopark „Geoland Świętokrzyski” w obecnych granicach obszarowych funkcjonuje od 5 października 2015 roku, kiedy zawiązano formalne porozumienie o współpracy pomiędzy pięcioma lokalnymi gminami: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Piekoszów. Początkowa nazwa „Geopark Chęcińsko-Kielecki” została na wniosek części członków porozumienia zmieniona na Geopark „Geoland Świętokrzyski”, jako bardziej adekwatną do specyfiki obszaru.

Do głównych zadań Stowarzyszenia określonych w statucie należy planowanie i wykonywanie zadań publicznych Gmin polegających na:

  1. Wspieraniu działań na rzecz rozwoju geoturystyki
  2. Promocji dziedzictwa geologicznego i kulturowego
  3. Promocji całego obszaru Geoparku rozumianego w ujęciu holistycznym (geologia – dziedzictwo przyrodnicze – dziedzictwo kulturowe – społeczność lokalna)
  4. Mobilizowaniu i angażowaniu społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie funkcjonowania i rozwoju Geoparku
  5. Rozwijaniem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a sektorem nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych
  6. Realizacji innych zadań publicznych (m.in. ochrony i konserwacji dziedzictwa geologicznego, przyrodniczego i kulturowego, edukacji, współpracy na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym

Wkrótce pod adresem geopark.pl ruszy strona dedykowana Geoparkowi ,,Geoland Świętokrzyski’’

Mapa Geoparku Geoland Świętokrzyski