• Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

 • Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: rozbudowa ogrodu botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego, w zakresie którego mieści się wykonanie odsłonięcia stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz budowa oczek wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu.

 • Konkurs 1/2018

  4 kwietnia, 2018 10:08

  Ogłoszenie o naborze  na stanowisko specjalisty ds. ogrodnictwa

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. ogrodnictwa

  1. Nazwa i adres jednostki:

  GEOPARK KIELCE, Daleszycka 21, 25-202 Kielce

  2. Stanowisko: Specjalista ds. ogrodnictwa – pełny etat

  3. Główne zdania wykonywane na stanowisku pracy:

  • przygotowywanie i wdrażanie planów pracy dla poszczególnych działów i kolekcji roślin w Ogrodzie Botanicznym w zakresie pielęgnacji i ochrony roślin
  • utrzymanie, rozwój i dokumentacja (aktualizacja bazy danych, prowadzenie planu nasadzeń) kolekcji roślinnych
  • odpowiedzialność merytoryczna za oznaczenie i etykietowanie roślin
  • pielęgnacja zieleni oraz infrastruktury w obiekcie Ogród Botaniczny
  • kontrola stanu fitosanitarnego roślin i inne prace sezonowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach
  • obsługa zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji zieleni (glebogryzarka, kosiarka, piła spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu itp.)
  • planowanie i organizacja pracy w terenie
  • czynności związane z obsługą ruchu turystycznego w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach
  • zaopatrzenie w podstawowe środki produkcji ogrodniczej
  • współpraca z pozostałymi pracownikami Geoparku Kielce w zakresie działalności Geoparku Kielce
  • odpowiedzialność za powierzone mienie
  • odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz prawidłowe wykonywanie w zakresie swoich kompetencji zarządzeń i poleceń Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce
  • inne prace zlecone przez Kierownika Ogrodu Botanicznego oraz Dyrektora Geoparku Kielce w ramach posiadanych kompetencji

  4. Kwalifikacje zawodowe:

  • wykształcenie: wyższe ogrodnicze lub rolnicze

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:

  • obywatelstwo polskie
  • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
  • minimum 5-letni staż pracy przy pielęgnacji terenów zieleni i/lub w szkółkarstwie.
  • umiejętność obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania biurowego (pakiet MS Office)

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

  • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
  • wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce
  • znajomość obsługi zmechanizowanych narzędzi do pielęgnacji roślin
  • specjalistyczne kursy/szkolenia/studia podyplomowe w zakresie architektury krajobrazu, ochrony środowiska, hortiterapii i innych pokrewnych.
  • specjalistyczne kursy/szkolenia potwierdzające umiejętność obsługi maszyn i narzędzi ogrodniczych
  • zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy w zespole
  • samodzielność, dokładność i rzetelność

  7. Miejsce wykonywania pracy:

  Geopark Kielce – Ogród Botaniczny, ul. Jagiellońska 78, 25-734 Kielce

  8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce.

  9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny)
  • krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV)
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
   o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie
   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub staż/praktyka)
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych wraz
   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz   z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą**
  • podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

   *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

   Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 18.04.2018 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce                                                                                         

  Dodatkowe  informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,  w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy  o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

   Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1.  O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Przez doświadczenie rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, staż, praktyka i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
  7. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  8. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

   Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl     www.geopark-kielce.pl

  Oswiadczenia

  ogłoszenie o naborze_specjalista

  Kwestionariusz_osobowy

  Informacja o wynikach naboru

   

 • Wykonanie zabezpieczenia istniejących przewodów i kabli zasilających dla jaskiń na Kadzielni w Kielcach.

 • Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Geoparku Kielce

 • Ogłoszenie dot. majątku zużytego 2017.

  25 września, 2017 1:06

  Kielce dn. 25.09.2017r

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Geopark Kielce

   

  Dyrektor Geopark Kielce w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

  1. Projektor HP vp6311; nr ew. GEO/XI/15/KMG; szt. 1 2.  Ekspres do kawy AEG EA 120; nr ew. GEO/III/7/KMG;  szt. 1
  2. Drukarka HP Photosmart Pro B9 180; nr ew. GEO.XIV/3/sek; szt. 1
  3. Okulary 3D; nr ew. GEO/XI/114/KMG; szt. 35
  4. Plakaty A0; nr ew. GEO/XI/101/KMG; szt. 13
  5. Postery – format A0 ; nr. ew. GEO/XVII/47/CG.; szt. 11
  6. Koszulki z nadrukiem; nr. ew. GEO/XI/100/KMG.; szt. 50
  7. Tablice – zdjęcia; nr ew. GEO/XVI/51/CG; szt. 30
  8. Czajnik Zelmer Crystal Symbio; nr ew. GEO/III/11/sek.; szt. 1
  9. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XV/28; szt. 1
  10. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/14/OB; szt. 3
  11. Sekator ręczny; nr ew. GEO/XVI/35/OB; szt. 1
  12. Nożyce do trawy; nr ew. GEO/XV/55; szt. 1

   

  Szczegółów dotyczących oferty udziela Pan  Andrzej Płonka – tel. 41 36 76 800                 (w godz. 7.30-15.30).

  Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Geopark Kielce ul. Daleszycka 21,                                w godz. 7.30-15.30  w terminie do dnia 04.10.2017r.

   

   

  …………………………………………………………………….

  Ogłoszenie dot. majątku zuzytego – 2017r

x