• Zapytania ofertowe

  1 lutego, 2017 9:09
 • Plan zamówień publicznych

 • Konkurs 3/2016

  12 października, 2016 11:44

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej


  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ogrodnictwa i edukacji przyrodniczej

 • Konkurs 3/2017

  1 marca, 2016 11:45

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. Kadr i Płac

  Dyrektor Geoparku Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce, ogłasza nabór ,na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. kadr i płac

  1. Nazwa i adres jednostki:
  GEOPARK KIELCE
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  2. Stanowisko: Inspektor ds. kadr i płac – pełny etat

  3. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy :
  – sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
  – prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopowej, akt osobowych  pracowników,
  – przygotowywanie i opracowywanie materiałów do naboru konkursowego pracowników,
  – prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem stażystów i praktykantów,
  – sporządzanie list płac, rozliczeń z ZUS, rozliczeń delegacji krajowych, zagranicznych oraz naliczania podatków dochodowych,
  – sporządzanie deklaracji podatkowych od pracowników i jednostki do U.S.,
  – sporządzanie sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
  – sporządzanie informacji do Urzędu Miasta o wypłaconych wynagrodzeniach,

  4. Kwalifikacje zawodowe:
  – wykształcenie: wyższe, kierunek: ekonomiczny

  5. Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem pracy:
  – obywatelstwo polskie
  – udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu – minimum 3 lata pracy na samodzielnym stanowisku w zakresie prowadzenia kadr i płac w samorządowych jednostkach budżetowych,
  – spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

  6. Wymagania zawiązane ze stanowiskiem pracy – dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
  – znajomość aktualnie obowiązujących przepisów podstawowych na danym stanowisku pracy,
  – znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i powiatowym, o finansach publicznych,
  – wiedza na temat zadań i funkcjonowania jednostki budżetowej Geopark Kielce,
  – biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  – mile widziana znajomość programów komputerowych: Symfonia – moduły: kadry i płace oraz finanse i księgowość,
  – zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole,
  – samodzielność, dokładność i rzetelność,
  7. Miejsce wykonywania pracy:
  Geopark Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce

  8. Wynagrodzenie zgodne z Ustawą o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Geoparku Kielce

  9. Wymagane dokumenty i oświadczenia w formie papierowej:

  – podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  – krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
  – kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje ( dyplom
  lub zaświadczenie o odbytych studiach),
  – kserokopie dokumentów potwierdzających w/w staż pracy ( świadectwa pracy,
  zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy a w przypadku trwającego
  zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),
  – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie *,
  – podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie wraz
  z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
  prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,**
  – podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne
  przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą,** – podpisane oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych
  osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych**.

  *Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika lub jako druk do pobrania ze strony internetowej Geoparku Kielce: www.geopark-kielce.pl

  **Wyżej wymienione oświadczenia wraz z klauzulami kandydaci mogą pobrać ze strony internetowej www.geopark-kielce.pl zamieszczone jako załączniki do naboru konkursowego.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 14.03.2017 r. w siedzibie Geoparku Kielce w godz. od 7.30-15.30 lub korespondencyjnie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

  Geopark Kielce
  ul. Daleszycka 21
  25-202 Kielce

  Dodatkowe informacje:

  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym , w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art.16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 w/w ustawy.

  Uwagi do ogłoszonego naboru:

  1. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe, odbywa się w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez Komisję.
  3. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej , niekompletne – podlegają odrzuceniu a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
  4. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania w/w dokumentów poza ogłoszeniem.
  5. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, potwierdzony kopiami świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy – zaświadczeniem o zatrudnieniu, zawierającym okres zatrudnienia.
  6. Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
  7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Geoparku Kielce.

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 367 68 00

  e-mail: sekretariat@geopark-kielce.pl www.geopark-kielce.pl


  Kwestionariusz osobowy w wersji .pdf

  Oświadczenia w wersji .pdf

   

x